Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2015

6354 5ecf 350
Reposted byZurui Zurui

March 23 2015

6223 ec7d 350
Reposted fromrypka rypka viamkaynoa mkaynoa
0032 fb7e 350
Reposted fromsweet18 sweet18 viafind-balance find-balance
6929 d303 350
0032 fb7e 350
Reposted fromsweet18 sweet18 viasummerkiss summerkiss

March 11 2015

5537 413f 350
Reposted fromamatore amatore
3162 ce63 350
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild
6381 4e91 350
Reposted fromwestwood westwood viafourstrings fourstrings

March 05 2015

5895 6a31 350

February 10 2015

3704 3eac 350

February 08 2015

5116 b597 350
Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje (...) żeby mógł rzucić się na kanapę, wetknąć twarz w poduszkę i przeleżeć w ten sposób cały dzień, całą noc i jeszcze dzień.
— Fiodor Dostojewski, Idiota
Sabrina
Reposted fromweightless weightless viaiblameyou iblameyou
1059 8847 350

stancesocks:

Ride it out. @lifeof_riley Pc: @michawissen

Reposted fromwestwood westwood

February 06 2015

Biednemu to zawsze wiatr w oczy, chuj w dupę,  nóż w serce  i chleb masłem do ziemi.
Reposted fromMySadStory MySadStory viahermina hermina
9057 9c76 350
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju vialaters laters
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia

February 04 2015

3966 dc9f 350
Reposted frompoppyseed poppyseed
1313 eed5 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl